Jim Payne

7ft 1in #4 wt. 2 Peice


Jim Payne 7'1" ParabolicPoints

Dimensions

Point 0

.05800

Point 5

.07100

Point 10

.09700

Point 15

.11300

Point 20

.12900

Point 25

.14300

Point 30

.15000

Point 35

.15100

Point 40

.15500

Point 45

.15500

Point 50

.18200

Point 55

.19800

Point 60

.21000

Point 65

.22200

Point 70

.24400

Point 75

.26000

Point 80

.28300