Pezon/Michel

Pezon Ritz Fario Club


8' 6" #6 2pcPoints

Dimensions

Point 0

.08800

Point 5

.09800

Point 10

.11500

Point 15

.13800

Point 20

.15600

Point 25

.16300

Point 30

.17300

Point 35

.19300

Point 40

.20500

Point 45

.21800

Point 50

.22700

Point 55

.24800

Point 60

.26300

Point 65

.27500

Point 70

.28500

Point 75

.28400

Point 80

.29000

Point 85

.29800

Point 90

.30600

Point 95

.30600

Point 100

.30600

Point 102

.30600