Pezon/Michel

Pezon PPP Traun


8' 2" #6/7 2pcPoints

Dimensions

Point 0

.06300

Point 5

.09700

Point 10

.11500

Point 15

.13400

Point 20

.14900

Point 25

.16200

Point 30

.17700

Point 35

.19300

Point 40

.20700

Point 45

.22100

Point 50

.23100

Point 55

.26600

Point 60

.26700

Point 65

.27600

Point 70

.28700

Point 75

.29300

Point 80

.29800

Point 85

.30700

Point 88

.31300

Point 90

.31300

Point 95

.31300

Point 98

.31300