Jim Payne

7ft 1in #4 wt. 2 Peice

Jim Payne 7'1" Parabolic

Points

Dimensions

Point 0 .05800
Point 5 .07100
Point 10 .09700
Point 15 .11300
Point 20 .12900
Point 25 .14300
Point 30 .15000
Point 35 .15100
Point 40 .15500
Point 45 .15500
Point 50 .18200
Point 55 .19800
Point 60 .21000
Point 65 .22200
Point 70 .24400
Point 75 .26000
Point 80 .28300