Pezon/Michel

Pezon Ritz Fario Club

Points

Dimensions

Point 0 .08800
Point 5 .09800
Point 10 .11500
Point 15 .13800
Point 20 .15600
Point 25 .16300
Point 30 .17300
Point 35 .19300
Point 40 .20500
Point 45 .21800
Point 50 .22700
Point 55 .24800
Point 60 .26300
Point 65 .27500
Point 70 .28500
Point 75 .28400
Point 80 .29000
Point 85 .29800
Point 90 .30600
Point 95 .30600
Point 100 .30600
Point 102 .30600